Skip to main content
search
ΕγκύκλιοιΕπικαιρότητα

Ποιμαντορική Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου

By 23 Δεκεμβρίου 20151 Φεβρουαρίου, 2016No Comments

 

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί, Ἀδελφοί μου καί Παιδιά μου, 

«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε» 

Μέ τίς τέσσερις αὐτές λέξεις, ἄρρηκτα ἑνωμένες, ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μᾶς μεταδίδει ἕνα μοναδικῆς ἀξίας πανευφρόσυνο μήνυμα. Μέ τόν κατεξοχήν βαθυστόχαστο αὐτόν λόγο πληροφορούμαστε γιά ἕνα ἀνεπανάληπτο γεγονός, τήν ἄφιξη στήν πολυστένακτη γῆ ἑνός ὑψηλοῦ Προσώπου.

Ποιός, ὅμως, εἶναι αὐτός ὁ βαρυσήμαντος ἐπισκέπτης πού ὡς χριστιανοί γιά δύο χιλιάδες χρόνια συνεχῶς ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε καί θερμά ἐπιζητοῦμε τό ἀτίμητο ἔλεός του καί ἐκλιπαροῦμε τήν πολυπόθητη βοήθειά του σέ κάθε ἐπώδυνο ἀδιέξοδο τῆς ζωῆς μας;

Δέν εἶναι μόνο ἄνθρωπος, ἔστω ὁ σοφότερος, ὁ ἱκανότερος, ὁ προφήτης, ὁ ἡγέτης, ὁ χαρισματικός δάσκαλος. Δέ φέρει τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί ἀτέλειες καί δέν ὑπόκειται στή φθορά καί στόν θάνατο.

«Χριστός ἐπί γῆς» εἶναι ὁ Μεσσίας. Εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ τέλειος Θεός καί ὁ τέλειος ἄνθρωπος καί φέρει ὅλες τίς ἀρετές στόν ἀπόλυτο βαθμό. Εἶναι ὁ Φιλάνθρωπος καί Θεάνθρωπος, ὁ ἀχώρητος καί ἀσύλληπτος Κύριος. Ἡ ἐναγώνια προσδοκία τῶν Ἐθνῶν. Εἶναι ἡ διακαής ἐπιθυμία τῶν Δικαίων. Κατά τόν μεγαλοφωνότατο προφήτη Ἠσαΐα «ἡ ἀρχή ἐγεννήθη ἐπί τοῦ ὤμου αὐτοῦ καί καλεῖται τό ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (θ,6).

«Χριστός ἐπί γῆς». Kαί ποιά εἶναι ἡ γῆ; Οὔτε κόκκος ἄμμου συγκρινόμενη μέ τό ἄπειρο πλῆθος τῶν ἀστέρων. Ἀπό τούς εἰρηνικούς οὐρανούς κατέρχεται   στήν ταραγμένη καί βυθισμένη στήν ἁμαρτία ἀνθρωπότητα. Συναντᾶ ἕναν λαό ἐγκλωβισμένο στόν ἐγωισμό, στήν πολυώνυμη ἀκολασία, νά περιφρονεῖ τή γυναῖκα καί τό παιδί, νά ἔχει τή δουλεία βασικό γνώρισμα τοῦ πολιτισμοῦ του. Ταπεινώνεται, γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά πλησιάσει τό δημιούργημά του, νά δώσει στήν κτίση ἕνα καινούργιο Πρόσωπο, νά κάνει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο κατά χάρη Θεό.

Φιλόσοφοι καί χαρισματικοί ἡγέτες μέχρι τότε δέν εἶχαν μπορέσει νά ἀνυψώσουν τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός, ὅμως, τόν ἀνέβασε στόν Οὐρανό. Μέ τήν ἁγία Του Ἐκκλησία και τά ἱερά Μυστήρια, πού εἶναι ἀγωγοί τῆς θείας Χάριτος, μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς καθοδηγεῖ, για νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά δεσμά τῆς ψυχοκτόνου ἁμαρτίας.

«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε», λοιπόν, μᾶς προτρέπει ὁ ἱερός ὑμνωδός. Σηκωθεῖτε, ἀφῆστε τόν ὕπνο τῆς ραθυμίας φωνάζει σέ ὅλους, νέους καί ἡλικιωμένους, μικρούς καί μεγάλους, πλούσιους καί φτωχούς, ἄρχοντες καί ἀρχόμενους, πολυμαθεῖς, ἀμαθεῖς καί ὀλιγογράμματους καί ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία. Ἀλλάξτε ζωή. Μετανοῆστε καί ἀκολουθῆστε τόν δρόμο τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἐγκράτειας. Ἀκοῦστε τή σωτήρια φωνή τοῦ «θαυμαστοῦ Συμβούλου», τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ, «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καίι πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ὅταν τά ποικίλα καί πολλά προβλήματα φέρνουν τό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας στήν ψυχή σας. Μήν παρασύρεσθε ἀπό ὁρισμένους ἐπώνυμους, φαινομενικά σοφούς πού ζαλισμένοι ἀπό τήν ἐπιστημονική ἐξέλιξη, τόν ὀρθολογισμό καί τό ὑλιστικό σύγχρονο πνεῦμα κηρύττουν τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό ὡς αληθινή χαρά, μόνιμη εὐτυχία, πλήρη ἐλευθερία, γνήσια πρόοδο καί ἐξύψωση. Τόν καρπό αὐτῆς τῆς παρακοῆς τοῦ θείου Θελήματος τόν ἔχουμε ἤδη δοκιμάσει. Κραυγαλέα καί πολύμορφη κοινωνική ἀνισότητα, ἄγχος, μοναξιά, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, πολλές διαρκεῖς συγκρούσεις τοπικῆς κλίμακας, φαινόμενα μαζικῆς τρομοκρατίας, ἐνῶ τά βαριά σύννεφα μιᾶς ἀκόμη μεγάλης ἔνοπλης ἀντιπαράθεσης συγκεντρώνονται ἀπειλητικά στόν διεθνῆ ὁρίζοντα, ἀφοῦ «ὁδόν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν» οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι.

Ἀδελφοί μου, μία τέτοια πνευματική ἀνύψωση εὔχομαι σέ ὅλους σας, τούς παρόντες καί τούς ἀπόντες, ἀλλά καί στούς ἀποδήμους ἀδελφούς μας, πού πάντα ἔχουμε στή σκέψη μας καί τούς ἀγαπᾶμε.

Θερμός Εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Σαρκωθέντα Κύριό μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu